EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТ-МЕДІЯХ (НА ПРИКЛАДІ: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)
Ю. П. Васьківський

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.20

УДК: 351

Ю. П. Васьківський

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТ-МЕДІЯХ (НА ПРИКЛАДІ: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)

Анотація

У статті проаналізовано та обґрунтовано перспективи реклами в інтернет-медіях. Звернуто увагу на те, що сучасній масовій комунікації реклама не тільки є основою найважливішої статті в дохідній частині багатьох типів ЗМІ, а й формує помітну частину сукупного контенту сучасних медіа, але з розширенням можливостей і функціоналу Інтернету, з'являється велика кількість неконтрольованої реклами та антиреклами. Вивчено досвід, сучасні тенденції функціонування медіа реклами у всеукраїнських інтернет-виданні 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua. Відмічено, що на сайті 1+1 використовується широкий спектр ремаркетингу, які дозволяють нагадувати користувачам про конкретні товари і послуги, а саме такий підхід сприяє збільшенню клієнтської бази та обсягу продажів, оскільки відвідувачі повертаються на сайт для завершення початої дії. Детальний аналіз сайту Zaxid.net, дає підстави стверджувати про заспамленість першої сторінки інтернет-видання, оскільки тут можна побачити рекламні клікабельні банери та ремаркетинг від Google AdWords як на головній сторінці, так й на другорядних. Підкреслено, що для уникнення банерної сліпоти на Zaxid.net доцільно використовувати природну рекламу, методика якої полягає в розробці й публікації оголошень, що відповідають дизайну і призначенню сторінки, а саме такі рекламні блоки виглядають природно і автентично на будь-якому сайті, вони більш помітні. Характерними ознаками природною реклами є: природність комунікаційного каналу для аудиторії і предмета реклами, природність носія реклами для предмета реклами, природність місця розміщення реклами в загальному інформаційному потоці та природність самого рекламного повідомлення (звичність, простота сприйняття для аудиторії, природність складу, графіки та відеоряду). У статті запропоновано SWOT-матрицю медійної реклами в Україні. Доведено, що досліджувані сайти використовують сучасні медіа технології, що дозволяє повертати на сайт відвідувачів, переважна більшість яких стає клієнтами, тобто це потужний інструмент просування, стратегічний компонент рекламної кампанії, що дозволяє вирішити різні маркетингові завдання.

Ключові слова: реклама; інтернет-медія; онлайн-реклама; ретаргетинг; клікабельна реклама; банер; орендування.

Література

1. Великодворская В.С. Что такое ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ – значение, определение простыми словами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://chto-takoe.net/chto-takoe-prodakt-plejsment/ (Дата звернення 21.06.2019).
2. Ганжуров Ю.С. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку медійного ринку України»: збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК; редкол. : Ганжуров Ю. С., Шевченко І. Б., Сошинська Я. Є., Пунчак Л. А. Електрон. вид. Київ, 2016. 125 с.
3. Костин В.С. Брендирование сайта (брендинг) – самая эффективная реклама. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history-of-blog.ru/zarabatyvaem-na-bloge/brendirovanie-sajta-brending-samyj-dorogoj-vid-reklamy-napravlennyj-na-pryamyx-reklamodatelej/ (Дата звернення 17.05.2019).
4. Любомиров В.С. Ремаркетинг Google: фишки, примеры, настройка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://yagla.ru/blog/kontekstnaya-reklama/remarketing-google/ (Дата звернення 14.05.2019).
5. Ляпина А.М. В Google AdWords появилась новая функция ремаркетинга. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.shopolog.ru/news/v-google-adwords-poyavilas-novaya-funktsiya-remarketinga/ (Дата звернення 07.06.2019).
6. Рудык Л.Ф. Всё о медийной рекламе в Интернете. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://callbackhunter.com/blog/vsyo-o-mediynoy-reklame-v-internete (Дата звернення 12.06.2019).
7. Стройко І. Нові медіа та тенденція розвитку авторського права та суміжних прав в Україні та світі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uba.ua/documents/text/Stroyko_Iryna.pdf. (Дата звернення 01.08.2019).
8. Стукало А. Українські медіа як бізнес: проблеми і перспективи. [Електронний ресурс] / Європейська обсерваторія журналістики EJO. Режим доступу: http://bit.ly/1XgXzH9 (Дата звернення 27.05.2019).
9. Сайт «Закарпаття онлайн». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua (Дата звернення 12.05.2019).
10. Сайт «Zaxid.net». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zaxid.net. (Дата звернення 17.052019).
11. Сайт «1+1». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://1plus1.ua/ (Дата звернення 19.05.2019).
12. Фиш М.К. Как маркируют нативый контент. [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://medium.com/@adnetic/native-ad-labels-4afe32bc59da (Дата звернення 15.07.2019).
13. Шапошникова Е.О. Нативная реклама. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://akiwa.ru/blog/nativnaya-reklama/ (Дата звернення 15.07.2019).
14. Шевченко В. Е. Новітні медіа та комунікаційні технології: комплекс
навчальних програм для спеціальностей «журналістика», «видавнича справа та редагування», «реклама та зв’язки з громадськістю» / за заг. ред. В. Е. Шевченко [Електронний ресурс]. – К., 2012. – 412 с. Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/files/NewMedia.pdf (Дата звернення 15.07.2019).
15. Coon M. 2010. Social media marketing: successful case studies of businesses using facebook and youtube with an in-depth look into the business use of twitter. Unpublished term project, Stanford University.
16. Michaelidou N., Siamagka N. T. and Christodoulides G. 2011. Usage, barriers and measurement of social media marketing: an exploratory investigation of small and medium b2b brands. Industrial Marketing Management. Vol. 40, No. 7. – P. 1153–1159.

Yuriy Vaskivskyy

ADVERTISING ON THE INTERNET MEDIA (EXAMPLE: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)

Summary

The article analyzes and substantiates the prospects of advertising in online media. Attention is drawn to the fact that modern mass communication is not only the basis of the most important article in the income of many types of media, but also forms a significant part of the aggregate content of modern media, but with the expansion of the possibilities and functionality of the Internet, there is a large number of uncontrolled advertising . Experience, modern tendencies of functioning of media advertising in the all-Ukrainian online edition 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua are studied. It is noted that the 1 + 1 site uses a wide range of remarketing to remind users of specific products and services, and this approach helps increase customer base and sales as visitors return to the site to complete the action. A detailed analysis of the Zaxid.net site gives grounds to claim that the first page of the online edition is remembered, since you can see click-throughs and remarketing from Google AdWords both on the main page and on the secondary pages. It is emphasized that in order to avoid banner blindness on Zaxid.net it is advisable to use natural advertising, the technique of which is to develop and publish ads that are appropriate for the design and purpose of the page, namely, such ad units look natural and authentic on any site, they are more noticeable . Characteristic features of natural advertising are: the natural communication channel for the audience and the subject of advertising, the naturalness of the media for the subject of advertising, the natural placement of advertising in the general information flow and the naturalness of the advertising message itself (habit, ease of perception for the audience, natural composition, graphics and video) . The article proposes a SWOT matrix for display advertising in Ukraine. It is proved that the researched sites use modern media technologies, which allows to return to the site visitors, the vast majority of whom become customers, that is, it is a powerful tool of promotion, a strategic component of an advertising campaign that allows to solve various marketing tasks.

Keywords: advertising; online media; online advertising; retargeting; clickable advertising; banner; rent.

References

1. Velikodvorskaia V.S. What is PRODUCT PLACEMENT - meaning, definition in simple words. [Electronic resource]. Retrieved from: http://chto-takoe.net/chto-takoe-prodakt-plejsment/ (Date of reference - June 21, 2019).
2. Hanzhurov Yu.S. 2016. Ukrainian scientific-practical conference "Problems and prospects of development of the Ukrainian media market": collection of materials / Ministry of Education and Science of Ukraine, NTUU "KPI", VPI, department. HVAC; edit. board: Hanzhurov Yu. S., Shevchenko I.B, Soshynska Ya. Ye., Punchak L.A. Electron. edit. Kyiv. 125 p.
3. Kostin V.S. Website branding (branding) - the most effective advertising. [Electronic resource]. Retrieved from: http://history-of-blog.ru/zarabatyvaem-na-bloge/branding-site-branding-samy-dorogoj-vid-reklamy-napravlennyj-na-pryamyx-reklamodatelej/ (Date of reference - May 17, 2019).
4. Liubomirov V.S. Google Remarketing: chips, examples, customization. [Electronic resource]. Retrieved from: https://yagla.ru/blog/kontekstnaya-reklama/remarketing-google/ (Date of reference - May 14, 2019).
5. Liapina A.M. New remarketing feature in Google AdWords. [Electronic resource]. Retrieved from: https://www.shopolog.ru/news/v-google-adwords-poyavilas-novaya-funktsiya-remarketinga/ (Date of reference - June 07, 2019).
6. Rudyk L.F. All about online media advertising. [Electronic resource]. Retrieved from: https://callbackhunter.com/blog/vsyo-o-mediynoy-reklame-v-internete (Date of reference - June 12, 2019).
7. Stroiko I. New media and the trend of copyright and related rights in Ukraine and the world. [Electronic resource]. Retrieved from: http://www.uba.ua/documents/text/Stroyko_Iryna.pdf. (Date of reference - August 1, 2019).
8. Stukalo A. Ukrainian media as a business: problems and prospects. [Electronic resource] / European Journalism Journal of EJO. Retrieved from: http://bit.ly/1XgXzH9 (Date of reference - May 27, 2019).
9. Transcarpathian Online Website. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakarpattya.net.ua (Date of reference - May 12, 2019).
10. Zaxid.net Website. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zaxid.net (Date of reference - May 17, 2019).
11. 1 + 1 Website. [Electronic resource]. Retrieved from: https://1plus1.ua/ (Date of reference - May 19, 2019).
12. Fish M.K. How to mark native content. [Electronic resource]. Retrieved from: https://medium.com/@adnetic/native-ad-labels-4afe32bc59da (Date of reference - July 15, 2019).
13. Shaposhnikova E.O. Native advertising. [Electronic resource]. Retrieved from: https://akiwa.ru/blog/nativnaya-reklama/ (Date of reference - July 15, 2019).
14. Shevchenko V.E. 2012. The newest media and communication technologies: a complex of training programs for the specialties "journalism", "publishing and editing", "advertising and public relations". [Electronic resource]. Kyiv. 412 p. Retrieved from: http://journ.univ.kiev.ua/files/NewMedia.pdf (Date of reference - July 15, 2019).
15. Coon M. 2010. Social media marketing: successful case studies of businesses using facebook and youtube with an in-depth look into the business use of twitter. Unpublished term project, Stanford University.
16. Michaelidou N., Siamagka N. T. and Christodoulides G. 2011. Usage, barriers and measurement of social media marketing: an exploratory investigation of small and medium b2b brands. Industrial Marketing Management. Vol. 40, No. 7. – P. 1153–1159.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 881

Відомості про авторів

Ю. П. Васьківський

к. філ. н., доцент, кафедра теорії і практики журналістики,Львівський національний університет імені Івана Франка

Yuriy Vaskivskyy

Ph.d. Associate Professor, Department of Journalism Theory and Practice,Lviv Ivan Franko National University

Як цитувати статтю

Васьківський Ю. П. Реклама в інтернет-медіях (на прикладі: 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1484 (дата звернення: 26.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.20

Vaskivskyy, Yuriy (2019), “Advertising on the internet media (example: 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1484 (Accessed 26 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.